Půjčovna lodí a přivoz
TIP PRO VÁS: Provoz půjčovny začíná jakmile roztají ledy .....
Nájemní smlouva

Níže uvedená všeobecná pravidla půjčovny lodí jsou platná od 1.1.2012.

Podmínky nájemní smlouvy- součást nájemní smlouvy.

Nájemce a pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapůjčení předmětu nájmu za dohodnuté nájemné. Denní nájemné za kalendářní den, včetně dne převzetí. Ceny za nájemné jsou ceny s DPH. Nájemce zaplatí celou částku za pronájem před vyplutím a to v době podpisu smlouvy.

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu po předchozím přezkoušení a údržbě

čistý, kompletní, provozuschopný a bez závad. Nájemce podpisem stvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětlivky v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze, správne postupy užití. Nájemce současně obdržel příručku uživatele malého plavidla.

Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude používat pouze pro vlastní potřebu a plavba bude uskutečněna pouze na schválené a předem dohodnuté trase a že bude dodržovat předpisy. Dále prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě.

Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. V případě, kdy k poškození, či ztrátě dojde, je nájemce povinen neprodlěně tuto skutečnost hlásit pronajímateli.

V případě nadměrného opotřebení, či poškození předmětu nájmu je nájemce povinen jej vrátit pronajímateli k odbornému posouzení. Závady, způsobené neodborným zacházením, nebo nedodržením technických podmínek, například špatným zakotvením, najetím na mělčinu, neukázněným proplouváním komorami a následným odřením lodi. Budou vždy odstraněny na náklady nájemce, včetně nájemného účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit,.

V případě ztráty, nebo úplného zničení předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušnému oddělení policie a státní plavební správě a vysledek šetření prokazatelně doručit pronajimateli. Dále je povinen neprodleně uhradit pronajimateli částku, uvedenou v nájemní smlouvě v plné výši. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat běžné nájemné. Nájemce se zavazujetoto nájemné platit. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu musí střežit proti poškození a odcizení.

Pronajímatel má právo v případě nesplnění závazku ze strany nájemce např. nedodržování pravidelných kontrol atp. Jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajimateli.

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce oprávňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu účtování. Běžná částka za vyčištění, účtována pronajimateli, se podle velikosti a složitosti pohybuje od 200 do 1000kč.

Smluvní vztahy vysloveně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou stran a to písemně.

Překročení smluvené nájemní doby se nájemce vystavuje kromě sankcí v této smlouvě uvedené i nebezpečí podáni trestného oznámení o spáchání trestného činu z neoprávněného užívání cizí věci, podle trestního zákona.

Nájemce užívá předmět nájmu na vlastní nebezpečí a zodpovídá za celou posádku.

Na lodi je zákaz kouření.

Nájemce podpisem na lícní straně této smlouvy potvrzuje seznámení s tímto textem.

Kauce zaplacená při podpisu této smlouvy bude vrácena v plné výši nájemci při vráceni předmětu nájmu a příslušenství, bez závad. V opačném případě bude vrácena až po posouzení a případném vyrovnání s pronajímatelem.

 
Copyright © 2012-2018
Top